زندگی با تجارت الکترونیک

چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏ سایتهای متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی

سند چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏ سایت های متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی در سی‏ امین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی که در روز دوشنبه مورخ 1395/10/13 ساعت 14:00 در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید، به تصویب رسید. شایان ذکر است، به استناد ماده 1 این سند، پیش از ارسال درخواست به سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مجوز فعالیت متمرکزکنندگان پرداخت کسب و کارهای اینترنتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‏ گردد. متن این سند در ادامه مطلب درج شده است.

ماده 1) تعاریف:
1-1 متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی
شخص حقوقی که رابط بین فروشنده و خریدار اینترنتی می باشد و خدمت تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان را در چارچوب قواعد، ضوابط و مقررات جاری کشور و این سند ارایه می نماید. این ارایه خدمت، مستقل از نوع پرداخت است به طوری که شامل پرداخت های اینترنتی و پرداخت در محل (COD) می باشد. مجوز فعالیت متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی که در این سند به اختصار متمرکز کننده نامیده می شود ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می شود. این مجوز قابل واگذاری به غیر نمی باشد.

1-2 ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)
شخصیتی حقوقی که با دریافت مجوز از بانک مرکزی در چارچوب مقررات و دستورالعمل های مربوطه، اقدام به ارائه خدمات پرداخت می نماید.

1-3 فروشنده
کسب وکار اینترنتی با فعالیت مجاز و دارای شنا سه یا نماد اعتماد الکترونیکی که به خریداران اینترنتی، کالا یا خدمات ارائه می کند و وجه مرتبط با فروش کالا یا ارائه خدمات را از طریق متمرکز کننده یا به صورت COD از خریداران دریافت می نماید. فروشنده مجاز است با رعایت الزامات تعیین شده از خدمات بیش از یک متمرکز کننده دارای نماد بهره مند گردد.

1-4 دستگاه های نظارتی
دستگاه های نظارتی شامل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، ناجا، واجا و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

ماده 2) متمرکز کننده موظف است:
2-1 از اشتراک گذاری و یا واگذاری مجوز فعالیت دریافتی موضوع ماده 1 و درگاه پرداخت اینترنتی خود به غیر اجتناب نماید.

2-2 تنها با کسب و کارهای دارای شناسه و یا نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تو سعه تجارت الکترونیکی قرارداد منعقد و به آنها خدمات پرداخت ارائه نماید و در قرارداد مذکور مفاد مندرج در این سند لحاظ گردد.

2-3 صحت این شناسه و تطابق آن با اطلاعات فروشگاه را از طریق استعلام از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی احراز نماید.

2-4 خدمات درگاه پرداختی اینترنتی را صرفا به نام دامنه ای ارائه نماید که نماد اعتماد الکترونیکی یا شناسه به آن اختصاص یافته است.

2-5 کلیه وجوه ورودی را به یک حساب بانکی مشخص واریز کرده و اطلاعات حساب مورد نظر را به ارایه دهنده خدمات پرداخت ارائه نماید.

2-6 نسبت به صحت سنجی اطلاعات شبای اعلام شده توسط هر فروشنده با استعلام از بانک مرکزی اطمینان حاصل نماید. رویه انجام صحت سنجی توسط بانک مرکزی (موضوع ماده 7) مشخص خواهد شد.

2-7 با تبعیت از بانک مرکزی (موضوع ماده 7) نظارت های لازم در خصوص اعمال محدودیت های مبتنی بر سطوح اظهار شده توسط فروشنده (موضوع ماده 5) را بر اساس رویه یکپارچه اعلامی از سوی شاپرک انجام دهد.

2-8 بر فعالیت فروشندگان از حیث اقدامات غیرقانونی یا نقض مفاد این سند نظارت مستمر نماید. در صورت اثبات انجام مبادلات مالی غیرمجاز یا سایر موارد نقض مقررات و ضوابط موجود توسط فروشنده یا عدم اطلاع رسانی جرم یا تخلف واقع شده به نهادهای قضایی و نظارتی ذیربط، متمرکزکننده به واسطه عدم انجام تکالیف نظارتی خود، مسئول پاسخگویی به نهادهای مذکور بوده و چنانچه جرمی در این رابطه واقع شود، این قصور می تواند به منزله قرینه ای بر معاونت متمرکز کننده در جرم ارتکابی تلقی شود. ضمنا چنانچه خسارتی در اثر انجام مبادلات مالی غیرمجاز و سایر اشکال نقض مقررات و ضوابط این سند به خریدار و یا اشخاص دیگر وارد شود، متمرکز کننده نسبت به جبران این خسارت مسلولیت تضامنی دارد.

2-9 مطابق با ضوابط نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، بر فروشنده های طرف قرارداد خود، نظارت کند و گزارش موارد تخلف و شکایات مشاهده شده را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای قضایی و نظارتی ارائه نماید.

2-10 به محض اطلاع از فعالیت مجرمانه یا غیرقانونی فروشنده بلافاصله خدمات خود را به وی متوقف نماید و مراتب را فورا به اطلاع مرجع انتظامی ذیربط رسانده تا از مقام قضایی ذیصلاح کسب تکلیف نماید.

تبصره 1: متمرکزکنندگان اجازه اخذ هیچگونه تصویر و یا اسکن مدارگ از فروشندگان و یا خریداران را ندارند.

ماده 3) ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف است:
3-1 صرفا به متمرکزکنندگانی خدمات ارائه دهد که از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد الکترونیکی بدین منظور دریافت کرده با شند و در این راستا وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی را از طریق وب سرویس موضوع ماده 5 به منظور ارائه خدمات پرداخت پیوسته کنترل نماید. این خدمات صرفا به نام دامنه ای ارائه شود که نماد اعتماد الکترونیکی را به جهت فعالیت به عنوان متمرکزکننده دریافت کرده است.

3-2 در قرارداد خود با متمرکز کننده مفاد مندرج در این سند را لحاظ نماید.

3-3 نسبت به صحت اطلاعات شبای اعلام شده توسط هر متمرکز کننده از طریق بانک مرکزی اطمینان حاصل نماید.

3-4 با تبعیت از موارد مندرج در ماده 7، نظارت های لازم در خصوص اعمال محدودیت های مبتنی بر سطح اظهار شده توسط متمرکز کننده را بر اساس رویه یکپارچه اعلامی از سوی شاپرک انجام دهد.

3-5 بر فعالیت متمرکزکننده از حیث اقدامات غیرقانونی یا نقض مفاد این سند نظارت نماید. در صورت اثبات انجام مبادلات مالی غیرمجاز یا سایر موارد نقض مقررات و ضوابط موجود توسط متمرکزکننده یا عدم اطلاع رسانی جرم یا تخلف واقع شده به نهادهای نظارتی ذیربط، ارائه دهنده خدمات پرداخت به واسطه عدم انجام تکالیف نظارتی خود، مسئول پا سخگویی به نهادهای نظارتی بوده و چنانچه جرمی در این رابطه واقع شود، این قصور حداقل به منزله قرینه ای بر معاونت وی در جرم ارتکابی تلقی می شود . ضمنا چنانچه خسارتی در اثر انجام مبادلات مالی غیرمجاز و سایر اشکال نقض مقررات و ضوابط موجود به خریدار و یا ا شخاص دیگر وارد شود، ارائه دهنده خدمات پرداخت، نسبت به جبران این خسارت مسلولیت تضامنی با متمرکزکننده دارد.

3-6 به محض اطلاع از فعالیت مجرمانه یا غیرقانونی متمرکزکننده، بلافاصاله خدمات خود را به وی متوقف نماید و مراتب را فورا به اطلاع مرجع انتظامی ذیربط رسانده تا از مقام قضایی ذیصلاح کسب تکلیف نماید.

ماده 4) فروشنده موظف است:
4-1 از طریق متمرکزکننده و یا مراجعه به سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای دریافت شناسه اقدام کند. این شناسه قابل واگذاری به غیر نبوده و واگذاری آن به سایرین تخلف محسوب می شود.

4-2 از اشتراگ گذاری درگاه پرداختی اختصاص یافته به وی خودداری نماید.

4-3 بر اساس مفاد مندرج در قانون تجارت الکترونیکی کشور، نسبت به ارائه اطلاعات کافی در خصوص کالا یا خدمت مورد عرضه و نحوه پشتیبانی پس از فروش و رسیدگی به شکایات به گونه ای اقدام نماید که در صورت لزوم، از مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.

4-4 کد ثبت شکایات دریافتی از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در متاتگ وب سایت خود قرار دهد.

ماده 5) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است:
5-1 صرفا به متمرکزکنندگانی نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نماید که مجوز فعالیت به همین منظور از بانک مرکزی دریافت کرده اند.

5-2 صرفا به فروشندگانی که قانونی بودن کسب و کار آنها مطابق با دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی احراز شده است، شناسه یا نماد اعتماد الکترونیکی اعطا نماید.

5-3 هویت و صلاحیت فروشنده و مالکیت نام دامنه را احراز کند.

5-4 وب سرویس وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی را که فعال یا عدم فعال بودن آن را در هر لحظه مشخص می کند برای تمامی ارائه دهندگان خدمات پرداخت و تحویل به متمرکزکنندگان فراهم کند.

5-5 به فروشندگان مراجعه کننده به متمرکزکننده بر اساس صلاحیتهای فردی، نوع کسب و کار و سطح فعالیت آنها که با شاخص سقف مبلغ تراکنش ماهانه (اعمال شده توسط بانک مرکزی) مشخص می شود، شناسه ای اعطا نماید که امکان صحت سنجی آن برای متمرکزکننده وجود داشته باشد. به این ترتیب سه سطح فعالیت برای آنها تعریف خواهد شد:

سطح اول فعالیت: پایین ترین ساطح و معادل 60 میلیون ریال سقف تراکنش ماهانه فروشنده می باشد که در آن اطلاعات هویتی ثبت شده از فروشنده، از طریق اتصال وب سرویس با سامانه های سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل ثبت شرکتها صحت سنجی خواهد شد. علاوه بر آن تعلق شماره تلفن ثابت و تلفن همراه دائمی ثبت شده به فروشنده نیز صحت سنجی خواهد شد.

سطح دوم فعالیت: سطحی است معادل 120 میلیون ریال سقف تراکنش اظهار شده از سوی فروشنده که در آن علاوه بر احراز هویت اشاره شده در سطح اول، تعلق تلفن همراه دائمی و آدرس فیزیکی ارائه شده از سوی فروشنده و صلاحیت فردی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا نیز، استعلام و صحت سنجی میشود.

سطح سوم فعالیت: در این سطح از فعالیت، برای فروشندگان دارای سقف تراکنش بالاتر از 120 میلیون ریال علاوه بر احراز هویت اشاره شده در سطح اول و دوم، فروشنده موظف به ارائه تعهدنامه تکمیل شده به همراه گواهی امضای تصدیق شده در دفاتر ا سناد ر سمی خواهد بود. همچنین احراز صلاحیت فردی از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا نیز استعلام خواهد شد.

ماده 6) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است:
6-1 نسبت به پاسخگویی برخط به استعلامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص مالکیت تلفن همراه دائمی و ثابت (بند 5-5 ماده 5 این سند) اقدام نماید.

ماده 7) بانک مرکزی موظف است:
7-1 حسب مورد، امکانات مورد نیاز جهت احراز تعلق شبا به متمرکزکننده یا فروشنده را فراهم نماید.

7-2 نسبت به اعطای مجوز فعالیت، تعیین سازوکار نظارت بر فعالیت های مالی، عملیات بانکی و اعمال محدودیت در سقف تبادلات مالی و رویه های تسهیم وجوه متمرکزکنندگان اقدام و اطلاع رسانی نماید.

7-3 محدودیت سطح تراکنش ماهانه را برای فروشنده بر اساس سطوح مطرح شده در ماده 5 اعمال نماید.

7-4 نسبت به تجمیع اطلاعات تراکنش های مالی کلیه متمرکزکنندگان (نظیر شناسه فروشنده، مبلغ، تاریخ و زمان و شماره شبا مبدا و مقصد) نزد واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی (FIU) اقدام نماید.

7-5 امکانات لازم جهت پاسخگویی برخط به استعلامات قضایی و انتظامی طبق قوانین و مقررات مربوطه فراهم نماید.

7-6 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت را متناسب با وظایفی که در این سند منظور شده است به روز رسانی نماید.

ماده 8) نظارت و رسیدگی به تخلفات:
8-1 متمرکزکننده و فروشنده در صورت نقض قوانین و مفاد مندرج در این سند ، متخلف محسوب می شوند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مرتبه اول از طریق تذکر، در مرتبه دوم اخطار کتبی و در مرتبه سوم نسابت به تعلیق و یا ابطال نماد اعتماد الکترونیکی یا شناسه مطابق با دستورالعمل اعطای نماد اقدام و مراتب را به نهادهای نظارتی اعلام می نماید. در صورت ابطال نماد، موارد جهت لغو مجوز فعالیت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

8-2 چنانچه از سوی نهادهای نظارتی تخلفاتی از متمرکزکنندگان یا فروشندگان به مرکز اعلام شود آن مرکز نسبت به بررسی موضوع و حسب مورد نسبت به اخطار، تعلیق و یا ابطال نماد اعتماد الکترونیکی یا شناسه اقدام نماید. در این خصوص دستگاه های نظارتی می توانند گزارش تخلفات مربوط به مترکزکننده ها و فروشندگان تحت پوشش آنها را به طریق مقتضی در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند تا اقدام متناسب بعمل آید.

2 پاسخ برای “چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏ سایتهای متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی

  • پس افراد حقیقی کسب کار اینترنتی نمیتوانند راه اندازی کنند؟

    • سلام
      اگر منظور جنابعالی از کسب و کار، ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی هست؛ باید خدمتتون عرض کنم که طبق سند جدید کلیه ارائه دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی که ازونها با عنوان متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی خرد یاد میشه حتما باید دارای شخصیت حقوقی باشند

دیدگاه ها غیرفعال هستند