سلام دوستان

فروتل چطوره؟ واریزی هاش و تغییر وضعیت هاش به موقع هست؟