انواع روتور سانتریفیوژ و انواع سانتریفیوژها در اصل خود عمل می کنند. با چرخش های زیاد در دقیقه، سانتریفیوژ صنعتی با سرعت بالایی می چرخد. چرخش شامل یک نیروی گریز از مرکز داخلی و یک نیروی گریز از مرکز بیرونی است. این نیروی گریز از مرکز واقعی 100 برابر بیشتر از نیروی گرانشی است که ما روی زمین تجربه می کنیم. از تجربه روزمره، مشهود است که وقتی زمان کافی در دسترس باشد، یک جامد ناهمگن در مخلوط مایع به دلیل گرانش جدا می شود و به رسوب در کف ظرف کمک می کند. در سانتریفیوژ صنعتی، همین ایده صدق می‌کند، اما نیروی گریز از مرکز قوی در عرض چند دقیقه باعث شکستگی می‌شود.
انواع روتور سانتریفیوژ و انواع مختلف سانتریفیوژها به طور کلی در سطوح صنعتی و آزمایشگاهی به طور گسترده و متنوعی کاربرد دارند. برخی از کاربردهای بسیار مهم به شرح زیر است:
مخلوطی از دو مایع قابل امتزاج را می توان با سانتریفیوژ fidarnic جدا کرد. این رویکرد همچنین برای تحقیق و تجزیه و تحلیل ماکرومولکول ها و خواص هیدرودینامیکی آنها در دسترس است.
سانتریفیوژ کردن چندین اندامک درون سلولی نقش مهمی در شکنش بازی می کند. همچنین، تکه تکه شدن قطعات غشایی و غشاها اغلب شامل سانتریفیوژ می شود.
شیر بدون چربی یک محصول شیر با چربی های محلول کمتر است. روش سانتریفیوژ می تواند شیر بدون چربی را از شیر معمولی تهیه کند. در این حالت سانتریفیوژ چربی را از شیر جدا می کند و شیر بدون چربی مناسب را پشت سر می گذارد.
جداسازی سیکلونیک ذرات از جریان هوای آنها. این تکنیک هنگام جداسازی پروتئین ها همراه با سایر تکنیک های تصفیه بسیار مفید است. بسیاری از روش های مورد استفاده شامل حذف نمک، مانند رسوب با سولفات آمونیوم است.
سانتریفیوژها در زمینه شیمی قانونی بسیار رایج هستند. این تکنیک برای جداسازی خون از نمونه های خون در این ناحیه استفاده می شود. علاوه بر این، روش استخراج اجزای ادرار از نمونه های ادرار هنوز در برخی از آزمایشگاه ها استفاده می شود.
https://www.scoop.it/u/fidarnic547