ممنون بابت راهنماییتون
فقط فک می کنم با توجه به این که این کار (فروش فایل) درآمدش با شروع تحصیل یعنی از مهر ماه شروع میشه اون زمان خریداری کنم بهتر باشه .