سلام از بین رفقای عزیزم در انجمن کسی تجربه خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی داشته ؟
کسی تجربه کار با شرکت تصفیه آب پاکسازان رو داشته ؟