بچه ها من میخام یه ساعت اصلی جنرال بخرم
چجوری از اصل بودنش مطمئن بشم؟